Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Empati Eğitimiyle Üst-Biliş ve Farkındalıklarının Değişimi

Bu araştırma, sürdürebilir okul kültürü ve ekosistemi için, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin farkındalık ve üst bilişlerini artırmak üzere yapılmış Empati Projesi ile ilgili görüşleri almak için gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2015 yılında İstanbul’da yer alan üç lisenin 6 yöneticisi ve 38 öğretmeninin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar üç hafta boyunca 24 saatlik farkındalık ve üst biliş odaklı empati eğitimi aldıktan sonra Empati Projesinin kendilerine fayda sağlaması amacıyla 5 soruya cevap vermişlerdir. Nitel araştırma pren- sipleri çerçevesinde katılımcılardan veriler, açık uçlu anketler toplanmıştır. Daha sonra veriler NVivo kullanılarak ayrıştırılmış ve en fazla kullanılan temalar ve ikincil alt temalar çıkartılmıştır. Araştırmaya katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşlerine göre farkındalık ve üst biliş odaklı empati eğitiminin verimli ve etkili olabilmesi için öğrenci ve öğretmen işbirliğinin artırılmasının önemi ortaya konmuştur. Bu paralelde bu konu ile ilgili uygulamaların artırılmasının sağlanmasıdır. Farkındalık arttıkça okul içinde yer alan kişilerin olumlu anlamda değiştiğini göstermektedir. Kazanımlar ile ilgili olarak katılımcıların kişisel gelişimleri, deneyim ve beceri edinme imkanlarının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca yaşamlarının tamamını kapsayacak şekilde çatışma çözme becerileri, problem çözme becerileri, iletişim ve en önemlisi de farkındalık ve üst biliş odaklı empati becerilerini geliştirmeleridir. Asıl önemli olan bir diğer konu ise önyargılarla baş etme becerilerini artırırlarken yaratıcı düşünme becerilerini de geliştirmeleridir. Bu sayede başarı ve mutluluk getiren alışkanlıklar sağlamaktadır. Bu tür bir durumda sürdürebilir gelişim gösteren bir okul kültürü ve ekosisteminin oluşturulabileceğini mümkün kılmaktadır.